Nguyen Thi Nga

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CƠ SỞ HÀNG THAN

Cô Nga có 13 năm kinh nghiệm trong giảng dạy mầm non. Cô Liên tục tham gia vào các lớp đào tạo nội bộ của trường, các lớp đào tạo với các chuyên gia nước ngoài và nhận được các chứng chỉ Montessori từ các trung tâm đào tạo AMI, AMS. Cô Nga tham gia điều hành trực tiếp các hoạt động về chuyên môn (chăm sóc và giáo dục trẻ).  Xây dựng chương trình học hàng tháng, đào tạo cơ bản về phương pháp Montessori cho giáo viên của trường trước khi tham gia học với các chuyên gia nước ngoài.